KDU.breadcrumbs.homeDP Hvozdečko Lom ve Hvozdečku nebude
Zpět

Lom ve Hvozdečku nebude

Přidáno 8. 6. 2016
Ilustrační foto
Dne 2.6.2016 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k záměru „TĚŽBA VÁPENCE V DP HVOZDEČKO“.
Již dlouhá léta se soustavně snaží švýcarská firma AGIR s.r.o. otevřít ve Hvozdečku u Bouzova lom na vápenec. Proti tomuto úmyslu se veřejně postavilo zastupitelstvo obce Bouzova společně s místními občany a další spolky a organizacemi. 

Jejich snahu nedávno přijel do Hvozdečka a na Bouzov podpořit ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka společně s předsedou Krajského výboru a lídrem do krajských voleb Ivo Slavotínkem. Jejich jednoznačná podpora místních obyvatel v boji za neotevření lomu rozhýbala již téměř stojaté vody a přesvědčila další osobnosti k zapojení se do akce a nalezení podstatných argumentů na jejichž základě bylo nesouhlasné stanovisko vydáno!

Nakonec tedy došlo ve čtvrtek 2. června k tomu, že Krajský  úřad  Olomouckého  kraje  jako  věcně  a  místně příslušný  správní  úřad  ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona vydal NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k záměru „TĚŽBA VÁPENCE V DP HVOZDEČKO“. Platnost tohoto stanoviska je 5 let.

K vyhlášení nesouhlasného stanoviska krajského úřadu přispělo zejména následující. Citace:
Problematika hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území  záměru byla na veřejném projednání rovněž detailně diskutována odborníky  ze strany  zpracovatelů dokumentace  i  zástupci  Univerzity Palackého.  Na  základě  této,  podotýkám  velmi  korektní  diskuze, vyplynula skutečnost ne zcela probádané problematiky hydrogeologických poměrů v dotčené krasové oblasti.
Na veřejném projednání vyvstaly další sporné otázky spojené se záměrem. Investor nedokázal odpovědět na konkrétní způsob zajištění dostatečného množství provozní vody  pro  např. snižování  prašnosti  spojené se  záměrem.  Dále  investor neprokázal vstřícný postoj vůči veřejnosti ze zájmového území, kdy odpovědi na dotazy týkající se problematiky  „sousedského soužití“ a  způsobu podnikání v území, ve kterém je silný odpor proti záměru, nebyly pro zúčastněnou veřejnost přijatelné.
Autor posudku, na základě zhodnocení všech písemných vyjádření a stanovisek a na základě  zhodnocení  průběhu  veřejného  projednání,  které  se  uskutečnilo  dne 9. 5. 2016,  především  pak  diskuze  ohledně  možného  ovlivnění  podzemních  vod a nedostatečné probádanosti  hydrogeologických  poměrů  v širším  zájmovém  území, mění  návrh  stanoviska,  který byl uveden  v  posudku  a  navrhuje  příslušnému  úřadu vydat  nesouhlasné  stanovisko. 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Čj.: KUOK 50223/2016                                        V Olomouci dne 2. 6. 2016 
Sp.Zn.: KÚOK/89767/2015/OŽPZ/7265 
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek 
tel.: 585 508 632 
e-mail: v.cvek@kr-olomoucky.cz 
 
dle rozdělovníku 
 
 
 
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ 
 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
(dále jen „závazné stanovisko“) 
 
 
podle  §  9a  odst.  1  až  3  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní prostředí  a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování  vlivů  na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 
 
I. POVINNÉ ÚDAJE: 
 
NÁZEV ZÁMĚRU:          TĚŽBA VÁPENCE V DP HVOZDEČKO 
 
KAPACITA ZÁMĚRU: 
Maximální výše roční těžby a úpravy vápence: 40 000 tun. 
 
ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DLE PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU: 
Záměr  naplňuje  dikci  bodu  2.5  kategorie  II,  přílohy  č.  1  zákona  (Těžba  ostatních nerostných  surovin  na  ploše  od  5  do  25  ha;  těžba  rašeliny  na  ploše  do  150  ha (záměry neuvedené v kategorii I). 
 
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU: 
Kraj:                                 Olomoucký 
Obec:                               Bouzov 
Katastrální území:         Hvozdečko (Kód k.ú.: 608718) 
ložisko:                            Hvozdečko – Holý Vrch (B3 180 100) 
 
OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE:   Agir spol. s r.o. 
IČ OZNAMOVATELE:                                457 97 358 
SÍDLO OZNAMOVATELE:                         Lom Skoupý 
                                                                      Skoupý 36 
                                                                     262 55 Petrovice  

 
Krajský  úřad  Olomouckého  kraje  jako  věcně  a  místně  příslušný  správní  úřad  ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona vydává  
 
 
 
NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 
k záměru 
 
„TĚŽBA VÁPENCE V DP HVOZDEČKO“ 
 
 
 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
 
 
 
II.1. OZNÁMENÍ 
 
Zpracovatel:  Ing. Josef Charouzek ml. 
                          držitel  autorizace  ke  zpracování  dokumentace  a  posudku
                          rozhodnutím MŽP čj.: 32227/ENV/09 
                          (rozhodnutí o prodloužení autorizace čj.: 76660/ENV/13) 
                          GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 
Datum předložení:                              13. 5. 2015 
Datum zahájení zjišťovacího řízení:   18. 5. 2015 
Datum zveřejnění na internetu:   21. 5. 2015 
Závěr zjišťovacího řízení:     2. 7. 2015  
 
 
 
II.2. DOKUMENTACE 
 
Zpracovatel:   Ing. Josef Charouzek ml. 
                           držitel  autorizace  ke  zpracování  dokumentace  a  posudku 
                           rozhodnutím MŽP čj.: 32227/ENV/09 
                           (rozhodnutí o prodloužení autorizace čj.: 76660/ENV/13) 
                           GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 
 
Datum předložení dokumentace:  7. 10. 2015 
Datum zveřejnění na internetu:   20. 10. 2015 
 
 
 
 
II.3. POSUDEK 
 
Zpracovatel:    Ing. Aleš Calábek, MBA 
                            držitel  autorizace  ke  zpracování  dokumentace  a  posudku 
                            rozhodnutím MŽP čj.: 8939/1302/OPVŽP/96 
                            (rozhodnutí o prodloužení autorizace čj.: 82345/ENV/15) 
                            GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc 
Datum  předání  dokumentace  a  doručených  vyjádření  zpracovateli  posudku:  8. 12. 2015 
Datum předložení posudku:     8. 3. 2016 
Datum zveřejnění na internetu:   6. 4. 2016 
 
 
 
II.4. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: 
 
Místo:      sál obecního úřadu obce Bouzov 
Datum:    9. 5. 2016 
Čas:          16:00 hodin 
Datum zveřejnění termínu na internetu: 22. 4. 2016 
Účast:       dle prezenční listiny 154 osob 
 
 
 
II.5.  CELKOVÉ  ZHODNOCENÍ  PROCESU  POSUZOVÁNÍ  VČETNĚ  ÚČASTI VEŘEJNOSTI 
 
  • Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. k záměru „Těžba vápence v DP Hvozdečko“ zpracoval Ing. Josef Charouzek ml. v květnu 2015. 
  • Zjišťovací  řízení  zahájeno  dopisem  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a zveřejněním na úřední desce kraje dne 21. 5. 2015. 
  • Zjišťovací  řízení  ukončeno  závěrem  zjišťovacího  řízení  vydaným  Krajským úřadem  Olomouckého  kraje,  odborem  životního  prostředí  a  zemědělství  dne 2. 7. 2015.  V  závěru  zjišťovacího  řízení  Krajský  úřad  Olomouckého  kraje, odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  sděluje,  že  na  základě  zjišťovacího řízení  došel  příslušný  úřad  k  závěru,  že  záměr  „Těžba  vápence  v DP Hvozdečko“  bude  dále  posuzován  podle  citovaného  zákona.  Oznamovatel předloží  příslušnému  orgánu dokumentaci  vlivů  tohoto  záměru  na  životní prostředí  dle  přílohy  č.  4  ve smyslu  ustanovení  §  8  cit.  zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
  • Dokumentaci  dle  §  8  zákona  100/2001  Sb.  k záměru  „Těžba  vápence  v DP Hvozdečko“ zpracoval Ing. Josef Charouzek ml. v září 2015. 
  • Dokumentace  byla  zveřejněna  na  úřední  desce  Olomouckého  kraje  dne 20. 10. 2015. 
  • Zpracováním  posudku  byl  pověřen  dopisem  Krajského  úřadu  Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 11. 2015 Ing. Aleš Calábek,  MBA,  držitel  rozhodnutí  o  udělení  autorizace  ke  zpracování dokumentace a posudku. 
  • Zpracovaný posudek byl krajskému úřadu doručen 8. 3. 2016.  
  • Posudek byl zveřejněn na úřední desce Olomouckého kraje dne 6. 4. 2016. 
 
K projednávanému oznámení, k dokumentaci i k posudku byly ze strany veřejnosti, dotčených  úřadů  a  samosprávných  celků  vznášeny  velmi  četné  připomínky,  které byly postupně v dokumentaci a posudku řádně vypořádávány.  
 
Proces  posuzování  proběhl  v  souladu  s  příslušnými  ustanoveními  zákona č. 100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změně  některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Vlivy záměru „Těžba vápence v DP Hvozdečko“ na životní prostředí tak byly posouzeny ze všech podstatných hledisek a v nejširších souvislostech. 
 
 
Závěr zpracovatele posudku: 
Zpracovatel  posudku  vyhodnotil  dokumentaci  jako  zpracovanou  v  souladu s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v závěru zjišťovacího řízení.  Na  základě  vyhodnocení  oznámení,  dokumentace  a  k nim  doručených  vyjádření navrhl  zpracovatel  posudku  příslušnému  úřadu  vydat  souhlasné  stanovisko  se záměrem „Těžba vápence v DP Hvozdečko“ a stanovil podmínky pro jeho realizaci. Připomínky dotčených samosprávních celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti k dokumentaci byly v posudku vypořádány. 
 
Na základě připomínek a vyjádření doručených k posudku a zejména průběhu veřejného  projednání  záměru  zpracovatel  posudku  v  zákonné  lhůtě  pro vypořádání  připomínek  k posudku změnil  návrh  stanoviska  tak,  že krajskému úřadu navrhuje vydat nesouhlasné stanovisko. Změnu navrhovaného stanoviska zdůvodnil zpracovatel posudku následovně:  
 
„Ke  zpracovanému  posudku  obdržel  příslušný  úřad,  Krajský  úřad  Olomouckého kraje,  více  než  500  vyjádření,  prakticky  všechna  vyjádření  byla  nesouhlasná  a obsahovala neustále se opakující tytéž připomínky.  Poprvé  v  celém  procesu  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  se  vyjádřila Doc. Smolová, z Katedry geografie, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, která ve 
svém  vyjádření  upozorňuje  především  na  možnost  narušení  hydrogeologického prostředí celé oblasti. 
Problematika hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území  záměru byla na veřejném projednání rovněž detailně diskutována odborníky  ze strany  zpracovatelů dokumentace  i  zástupci  UP.  Na  základě  této,  podotýkám  velmi  korektní  diskuze, vyplynula skutečnost ne zcela probádané problematiky hydrogeologických poměrů v dotčené krasové oblasti. 
Na veřejném projednání vyvstaly další sporné otázky spojené se záměrem. Investor nedokázal odpovědět na konkrétní způsob zajištění dostatečného množství provozní vody  pro  např. snižování  prašnosti  spojené se  záměrem.  Dále  investor neprokázal vstřícný postoj vůči veřejnosti ze zájmového území, kdy odpovědi na dotazy týkající se problematiky  „sousedského soužití“ a  způsobu podnikání v území, ve kterém je silný odpor proti záměru, nebyly pro zúčastněnou veřejnost přijatelné. 
Autor posudku, na základě zhodnocení všech písemných vyjádření a stanovisek a na základě  zhodnocení  průběhu  veřejného  projednání,  které  se  uskutečnilo  dne 9. 5. 2016,  především  pak  diskuze  ohledně  možného  ovlivnění  podzemních  vod a nedostatečné probádanosti  hydrogeologických  poměrů  v širším  zájmovém  území, mění  návrh  stanoviska,  který byl uveden  v  posudku  a  navrhuje  příslušnému  úřadu vydat  nesouhlasné  stanovisko.  Podrobné  zdůvodnění  uvádím  dále,  v  návrhu nesouhlasného stanoviska. 
Po konzultaci s příslušným úřadem, Krajským úřadem Olomouckého kraje, z důvodu změny  návrhu  stanoviska  na  nesouhlasné,  již  nebudou  dále  vypořádávány připomínky k posudku a z veřejného projednání.“ 
 
 
 
II.6.  SEZNAM  SUBJEKTŮ,  JEJICHŽ  VYJÁDŘENÍ  JSOU  VE  STANOVISKU ZOHLEDNĚNA 
 
 
Ve zjišťovacím řízení se k oznámení záměru vyjádřily následující dotčené územně samosprávné celky, dotčené správní úřady a veřejnost: 
 
   Olomoucký kraj (náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS.) 
   Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
   Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Olomouc 
   Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 
   Obec Bouzov 
   Obec Slavětín 
   Obec Luká 
   paní Jana Koželská za spolek ARCUS - ONKO CENTRUM 
   pan Mgr. Jan Holub 
   pan Lukáš Pluháček 
   pan Martin Koukal za spolek Holý Vrch 
   pan Ing. Martin Vyhlídal za spolek Nové Javoříčko, o.s. 
   pan Ing. Milan Čech a paní Anna Janečková 
   pan Ing. Michal Kuhn a paní Andrea Kuhnová 
   paní Lenka Voštová za kozí farmu Ve dvoře 
   pan Zdeněk Bartl (OS Střemeníčko) 
   paní RNDr. Alena Nová 
   paní Ing. Irena Vlčková 
 
 
K  dokumentaci  se  vyjádřily  následující  dotčené  územně  samosprávné  celky, dotčené správní úřady a veřejnost: 
 
  Olomoucký kraj, náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys 
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  
  Obvodní Báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého  
  Krajská hygienická stanice Ol. kraje se sídlem v Olomouci 
 Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc 
 Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí 
 Obec Bouzov 
 Obec Luká 
 Obec Slavětín
 spolek ARCUS – onko centrum, z.s. 
 spolek Bouzovská vrchovina, Ing. Daniel Spáčil, Ph.D. 
 spolek Holý vrch 
 Bohumila Otavová 
 Kateřina a Pavel Zacpalovi 
 Mgr. Jan Holub 
 RNDr. Alena Nová 
 Ing. Michal Kuhn, Andrea Kuhnová 
 Pan Bartl 
 Petice  (zmocněnec  petičního  výboru:  paní  Jana  Koželská;  v průběhu  řízení byly postupně doručeny 1., 2., 3. a 4. část petice) 
 
 
K posudku  se  vyjádřily  následující  dotčené  územně  samosprávné  celky,  dotčené 
správní úřady a veřejnost: 
 
Olomoucký kraj 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
Obec Bouzov 
Obec Slavětín 
Městský úřad Litovel 
Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc 
Krajská hygienická stanice Ol. kraje se sídlem v Olomouci 
Přírodovědecká  fakulta  Univerzity  Palackého  v Olomouci,  Katedra  geografie 
(vyjádření  ze  dne  4.  5.  2016,  v  průběhu  veřejného  projednání  předala 
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.) 
Spolek ARCUS onko centrum, z.s. (p. Koželská) 
Spolek Holý vrch (Mgr. Holub, Ing. Koukal) 
Spolek Bouzovská vrchovina, z.s. (Ing. Daniel Spáčil, Ph.D.) 
+ cca 566 jednotlivých podání z řad veřejnosti 
 
 
 
Odůvodnění: 
Při  vydání  nesouhlasného  závazného  stanoviska  vycházel  krajský  úřad  z průběhu celého  procesu  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  tzn.  z průběhu  zjišťovacího řízení,  vyjádření  k dokumentaci  i  posudku,  průběhu  veřejného  projednání a následného  vypořádání  připomínek  včetně  úpravy  návrhu  stanoviska zpracovatelem posudku. Krajský úřad zohlednil i silné zapojení veřejnosti, která se velmi  aktivně  vyjadřovala  v průběhu  celého  procesu  posuzování  vlivů  záměru  na životní  prostředí  a zorganizovala  i  petici  proti  realizaci  záměru,  jejíž  tištěnou  verzi podepsalo  953  a elektronickou  2367  osob.  Veřejnost  poukazovala  především  na možnost  negativního  ovlivnění  zdrojů  pitné  vody,  prašnost,  hlučnost,  dopravní zatížení  nákladními  auty  pro  odvoz  suroviny,  pokles  cen  nemovitostí  v důsledku realizace záměru, vliv na krajinný ráz a negativní ovlivnění turistického ruchu, který je nejdůležitějším zdrojem příjmů pro místní obyvatele. Rozvoj turistického ruchu v této oblasti  je  přitom  dle  Zásad  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje  preferován a podporován i Olomouckým krajem. Jako zásadní se jeví i skutečnost, že investor v průběhu  přípravy  záměru  a  procesu  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí nedokázal tento masivní odpor veřejnosti nijak utlumit, veřejnost svůj nesouhlas se záměrem  naopak  projevovala  stále  silněji  a  razantněji.  Krajský  úřad  tento  postoj veřejnosti podpořený stanovisky orgánů místní samosprávy při vydání předmětného stanoviska respektuje.  
 
Krajský úřad samozřejmě vycházel i z odborných podkladů, a to jak studií, které byly součástí dokumentace, tak vyjádření a podkladů doručených v průběhu řízení. Jako nejspornější aspekt při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se  ukázal vliv na hydrogeologické poměry  v dotčeném území. Situaci velmi podrobně popsala ve  svém  vyjádření  k posudku  doc.  RNDr.  Irena  Smolová,  Ph.D.  z  Přírodovědecké fakulty  Univerzity  Palackého  v Olomouci,  Katedry  geografie,  která  se  rovněž intenzivně  zapojila  do  diskuze  na  toto  téma  při  veřejném  projednání.  Zde  bylo konstatováno, že území plánované těžby vápence v dobývacím prostoru Hvozdečko je  hydrogeologickým  prostředím  s velmi  nerovnoměrnou  puklinovou  a  krasovou propustností, překryté v nepravidelných mocnostech průlinově propustnými hlinitými sedimenty. Díky silnému krasovění devonských vápenců se v celém území vytváří podmínky  pro  vznik  krasových  zvodní.  Na  základě  dosavadních  poznatků  se severovýchodně  od  vojtěchovské  poruchy  vytváří  javoříčsko  –  litovelská hydrogeologická  struktura.  Jedná  se  o  jednu  z největších  nádrží  podzemních krasových  vod  v  Českém  masivu.  Hydrogeologická  struktura  propojuje  povrchově nesouvislé,  ale  v podzemí  pravděpodobně  propojené  vápencové  výskyty  v  podloží spodnokarbonských  formací  části  Bouzovské  vrchoviny,  jižní  části  Mohelnické brázdy,  Třesínského  prahu  a  části  Hornomoravského  úvalu.  Struktura  je  dotovaná vodou  infiltrací  srážek,  ponory  povrchových  toků,  přírony  vod  z propustných  hornin krystalinika,  karbonu,  terciéru  i  kvartéru.  Výjimečné  akumulace  vod  v  prameništi Čerlinka jsou dokladem širšího zázemí jímacího území a naznačují na hydraulickou spojitost  krasových  vod  celé  javoříčsko  –  litovelské  struktury.  Kvalitativní  vlivy  na prameniště Čerlinka spočívají v možnosti ohrožení jakosti vody narušením ochranné vrstvy  v  nadloží  zvodně.  S  ohledem  na  spornou  filtrační  účinnost  svrchních  vrstev vápenců  a  kvartérního  pokryvu  nelze  při  otevření  masivu  lomem  vyloučit negativní  ovlivnění  podzemních  vod  při  činnostech  souvisejících  s dobývací činností  při  těžbě  vápence.  Lze  tedy  konstatovat,  že  ačkoliv  se  vlivem posuzovaného  záměru  na  hydrogeologické  poměry  v dotčeném  území  zabývalo mnoho  odborníků  ze  strany  zpracovatele  dokumentace  a  předložené  studie  měly vysokou vědeckou úroveň, při veřejném projednání veřejnost ani zástupce Univerzity Palackého v Olomouci o svých závěrech nepřesvědčily a možnost negativního vlivu na  kvalitu  a  kvantitu podzemních  vod,  jakožto  zdroje  pitné  vody  pro  širokou  oblast Litovle a Olomouce, jednoznačně nevyvrátily.  
 
Dalším  negativním  aspektem,  na  který  bylo  během  procesu  posuzování poukazováno a který nebyl zcela jednoznačně vyřešen, je možnost nedostatečného množství  vody  pro  technologické  účely,  především  zkrápění  kvůli  snižování prašnosti. 
 
Z uvedených  důvodů  a  s  přihlédnutím  k  principu  předběžné  opatrnosti  se  jeví  pro zachování  kvality  systému  podzemních  vod  a  obecně  přírodního  bohatství  dané oblasti  vhodnější  záměr  těžby  vápence  v dobývacím  prostoru  Hvozdečko nerealizovat.  Výše  uvedené  negativní  vlivy  nelze  ani  odpovídajícím  způsobem kompenzovat, neboť záměr těžby vápence v lokalitě Hvozdečko nepřináší pro místní obyvatele  ani  pro  Olomoucký  kraj  žádné  významné  výhody.  V  průběhu  procesu posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  tak  nebylo  jednoznačně  prokázáno,  že zájem  na  realizaci  předmětného  záměru  významně  převažuje  nad  veřejným zájmem  ochrany  přírody  a krajiny,  konkrétně  nad  zájmem  ochrany  přírodních hodnot dotčeného území.

 
Poučení
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  pozdějších  předpisů,  jako  podklad  pro  vydání  rozhodnutí  v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.  
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona. 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
Ing. Josef Veselský 
vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek 
 
Rozdělovník: 
Dotčené územní samosprávné celky 
  Obec Bouzov 
  Olomoucký kraj 
 
Dotčené správní úřady 
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
  Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel 
  Krajská  hygienická  stanice  Olomouckého  kraje  se  sídlem  v Olomouci, 
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc 
  ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc 
  Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů  Moravskoslezského  a  Olomouckého, 
Veleslavínova 1598/18, 702 00 Ostrava 
 
Oznamovatel 
  Agir spol. s r.o., Lom Skoupý, Skoupý 36, 262 55 Petrovice 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele 
  Ing. Karel Novotný, Strojírenská 47, 155 21 Praha 5 
 
Zpracovatel dokumentace 
  Ing. Josef Charouzek, GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 
   
Zpracovatel posudku 
  Ing. Aleš Calábek, MBA, GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc 
 
Na vědomí 
  MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
  MŽP ČR, OPVIP, Vršovická 65, 110 00 Praha 10 
  Obec Slavětín 
  Obec Luká