KDU.breadcrumbs.homeO nás Historie strany

ČSL na Bouzově

Historický vývoj Československé strany lidové na Bouzově od vzniku v roce 1920 do devadesátých let.
Rok 1920 je první zmínka o lidové straně v Bouzově, kdy byla nejsilnější stranou v Bouzově a kdy získala 124 hlasů. Druzí byli soc. demokraté se 72 hlasy. Představitel Lidové strany byl B. Wiederman, první poválečný starosta obce.
Při volbách do Národního shromáždění měla nejvíc lidová strana v Bouzově a v Blažově.
Při volbách do Senátu měla zase nejvíc hlasů lidová strana v Bouzově a Blažově z celého bouzovska.
Před volbami v Bouzově jeden mladý učitel z bouzovské školy nakreslil několik obrazů - karikatur kněží, aby zostudil lidovou stranu.

Rok 1923 v obecních volbách získala lidová strana 9 mandátů z 15. Další strany 6 mandátů. Starostou se stal Václav Vařeka. /volby 16.září/. Náměstkem se stal agrárník Josef Stropek.

Rok 1924 - lidová strana dala podnět k založení Svazu lidových zemědělců a sdružení své mládeže katolické omladiny.

Rok 1925 - ve volbách zvítězila lidová strana v Bouzově a získala 143 hlasy, druzí byli agrárníci s 92 hlasy, třetí živnostníci se 72 hlasy a komunisté 1 hlas.

Rok 1926 - obecní volby dne 16.října vyhrála lidová strana občanská, která ze 4.stran získala 244 hlasů a v obci 10 mandátů.

Rok 1927 - lidová strana šla do voleb s názvem Občanská lidová strana a získala 244 hlasů a 10 mandátů. Další strana 5 mandátů. Starostou V. Vařeka, náměstek Jan Adámek - živnostník.

Rok 1929 - v obecních volbách lidová strana první se 142 hlasy, druzí soc.dem. a agrárníci třetí.

Rok 1931 - obecní volby vyhrála Občanská strana 140 hlasů a 6 členů zastupitelstva, druhá Strana lidová 124 hlasy a 5 mandátů, třetí Soc.dem. 56 hlasů a 2 mandáty. Starostou V.Vařeka, náměstek B.Wiedermann.

Ro 1935 - V obecních volbách první soc.dem 91 hlasů, lidová 86 hlasů KSČ 3 hlasy.

Výsledky voleb - počty hlasů :

  1920 1925 1929 1935
Lidová strana 124 143 142 86
Agrární strana 69 92 68 111
Soc. dem. 72 39 69 91
Živnostenská 52 72 50 50
Národní socialiské - - 16 13
 
Rok 1938 - Lidová strana ve volbách druhá - 4 zastupitele, agrární strana první - 6 zastupitelů. Starostou V. Vařeka, v radě za Lidovou stranu Justin Slouka.

V tomto roce ukončena činnost strany - II.světová válka.

Po II.světové válce se opět počala mobilisovat lidová strana a hned v červnu byla svolána ustavující schůze.

Rok 1945
10.června 1945 byla svolána ustavující schůze Lidové strany ve 3.hod. v hostinci u Nemerádů.

Dostavilo se na ni 50 bývalých členů z Bouzova a okolí.
Schůzi zahájil P. Jindřich Slouka - farář v Bouzově a měl referát. Největší ohlas měla pasáž o rozšíření Lidové strany i na příslušníky jiných konfesí a nebát se hájit její práva jako existující strany.
Volby do akčního výboru provedeny aklamací : zvoleni :
předseda:  P.Jindřich Slouka
místopředseda:  Eigel Josef - strojní zámečník
jednatel:  Navrátil Štěpán - rolník č.27.
pokladnik Laštůvka Ladislav - rolník č.1.
zemědělský referent Fajt Josef - rolník č.51.
živnost. referent Slouka Justin - obchodník č.31.
referent pro mládež P.Karel Ambruz - kaplan
Členi výboru:
Navrátil František - rolník č.27.
Kočí Jan - cestař Doly č.9.
Leibner Antonín - rolník Doly č.13.
To byla v té době jediná založená strana v okolí - lidová - ČSL.
Proto byli z okolních vesnic zvoleni za každou obec referenti do Bouzovského výboru do doby, než bude v každé obci zvolen řádný výbor.
Zvoleni byli:
Blážov - Ženožička Josef
Bezděkov - Koukal Jan
Březina - Ženožička František
Hvozečko - Kopřiva Vincenc
Jeřmaň - Kroupa Zd.
Kadeřín - Ohánka Emil
Kozov - Studený Antonín
Podolí - Kopřiva Rud.
Olešnice -Valouch
Střemeníčko - Šimek
Svojanov - Kopka
Při Lidové straně byl založen odbor sdružující mládež od 14.let k politické výchově - přípravný výbor pro Bouzov a okolí:
     předseda Bouzov - Eigel Josef
     jednatel Bouzov - Slouka Vojtěch
     vzdělavatel Bouzov - P. Karel Ambruz
Blažov - Urban Josef
Bezděkov - Koukal Luboš
Březina - Neuman Tonda
Hvozdečko - Koukal Jan
Jeřmaň - Kroupa Zd.
Kozov - Studená Věra
Kadeřín - Žák Bohumil
Podolí - Nebor Frant.
Olešnice - Vyroubal Josef
Střemeníčko - Kvapil
Svojanov - Vaňák Josef
Zápisné bylo stanoveno 10,- Kč. za člena
Odsouhlaseno bylo objednat deník strany "Našinec" pro každou obec.
Ve všech osadách Národních výborů bouzovska je Lidová strana zastoupena v menšině, mimo Blažov.
V Bouzově je za lidovou stranu Justin Slouka, obchodník, předseda MNV a Jan Kočí - cestař Doly.
Na založení Lidové strany má největší zásluhu P. Karel Ambrůz, který povzbuzoval členy k nebojícnosti i na vesnicích. Někde narážela agitační činnost na opozici. V Jeřmani třeba prohlásili komunisté, že nebudou dělat u těch sedláků, kteří s nimi nejdou, ale nejen v Jeřmani, ale i jinde tomu tak bylo.
Nejlépe z obcí si vedl Blažov, kde byla jako první založena organizace mladých. Členi strany chodili a přesvědčovali jednotlivce, vysvětlovali, ale až po vydání agitačních materiálů se lépe pracovalo.
Dne 10.června končí I.nábor členství, kdy bylo získáno do strany v Bouzově 48 přihlášek a 900,-Kč.vybráno na zápisném a příspěvcích.
V MNV bylo 13 komunistů a 2 lidovci, ale klapalo to dobře. Lidovci nepožadovali paritu, ač byli shora tlačeni.
Když však komunisté provedli akci ke zrušení církevních škol, ihned vystoupili s žádostí o paritu. S lidovci současně vystoupili o paritu obě další strany - soc.dem. a.národní socialisté.

I. výborová schůze Lidové strany se konala 18.srpna 1945 v 8 hod na faře, dostavilo se 12 členů.
Projednali přípis na MNV o zrušení církevních škol všech, zaslaný KSČ, který MNV schválil bez přítomnosti předsedu MNV Slouku. Všichni to podepsali mimo Slouku. Stejný přípis byl zaslán na měšťanské školy a SRPŠ, všichni to podepsali mimo Blažov. Na základě toho lidovci v Bouzově žádají o paritní zastoupení v MNV.

Do MNV v Bouzově byli tedy navrženi, v případě že by nepožadovali zastoupení strany soc.dem. a nár. soc., tito zástupci Lidové strany:
Slouka Justin č.31
Kočí Jan č.9.
Eigel Josef č.81.
Fajt Josef č.51.
Šilberský Hynek č.6.
Navrátil Frant. č.27.
Heinrich Alois č.57.
Leibner Antonín č.13.
V případě, že by ovšem druhé strany požadovali zástupce v MNV, budou lidovce zastupovat: Justin Slouka, Jan Kočí, Hynek Šilberský, Josef Fajt.
Volby provedeny aklamací. Dosavadní předseda P. Jindřich Slouka se vzdává předsedy. Nově byli zvoleni:
předseda - Eigel Josef
místopředseda - Navrátil Frant.
Dále byl vypracován program veřejné schůze na 2.září u Nemerádů v sále. Řečník p. Josef Veselý - profesor z Litovle přislíbil účast a referát.

Veřejná schůze Lidová strany 2. září 1945.
Schůze měla započít v 9. hod. dopoledne, ale řečník prof. Veselý odřekl účast. Sál naplnilo 300 osob. Lidovci se obrátili na řečníka z Olomouce, prokurátora Hrbáčka, ten však na 9 hod nedojel, čekalo se do 10 hod. ten však stále nejede. Někteří občané odcházejí ze schůze, proto schůzi zahájil předseda Eigel a náhradní řečník se přihlásil kaplan P. Karel Ambrůz. Byli přivítání všichni včetně zástupci jiných pol. stran. Bylo přečteno poděkování předsedu KSČ Bouzova Frant. Leibnera, který se omlouvá a plně souhlasí s programem ČSL pokud se týká znovu vybudování našeho státu a přeje schůzi plného zdaru.
P. Ambrůz pohotově improvizoval neúčast řečníka a pohotově zachránil vzniklou situaci. Mimo jiné byly zdůrazněny aktuální otázky - Orel, Skauting, kde si mladí členi strany mohou uvědomit a upevnit jejich postavení.
Mezi tím volal pan prokurista, že pro defekt nemohl přijet a projev přednese na další schůzi 16.září.
Po schůzi se radili důvěrníci z okolních vesnic o organizačním postupu strany a o uplatňování práva v MNV.

Veřejná schůze ČSL 16. září 1945 v 9 hod v sále u Nemerádů.
Účast 150 osob, prokurátor Hrbáček má projev po zahájení a uvítání účastníků předsedou ČSL. Projev podněcuje činnost ČSL a její důležitost a nesedět v koutku a přihlížet jak nás pranýřují, ale nebát se prosadit zásady ČSL. Dále mluvil o nutnosti provést odsun Němců z pohraničí,aby byla možnost osídlit pohraničí, ovšem jen poctivými lidmi, kteří chtějí pracovat a uváděl praktická případy na příkladech jak se věnovat půdě v pohraničí. Rozebral pěstování cukrovky a cukrovarnictví, dotkl se rovněž dělníků a postátnění klíčového průmyslu, vlastnící cizinci, Němci, akcionáři. Potom došlo z řad občanů na dotazy zemědělské půdy, její zestátnění, nízké ceny zemědělských produktů na které bylo bez obalu odpovězeno.

Členská základna koncem roku 1945 :
  1. nábor:
Leibner Antonín Doly č.10. nar. 1870
Fajt Josef Bouzovč.51. 1899
Fajtová Ludmila Bouzov 51 1902
Zatloukalová Filoména  51 1895
Leibner Antonín Doly 13 1900
Leibnerová Anna Doly 13 1905
Dvořák Antonín Bouzov 75 1879
Dvořáková Cecilie Bouzov 75 1895
Michl Josef Bouzov 25 1882
Michlová Marie Bouzov 25 1916
Navrátil Štěpán Bouzov 27 1926
Navrátil František Bouzov 27 1889
Filipová Marie Bouzov 27 1913
Křivánek Leopold Doly 8 1880
Kopřiva Václav Bouzov 26 1881
Sedlák Josef Doly 11 1905
Sedláková Marie Doly 11 1911
Slouka Justin Bouzov 31 1892
Slouková Ludmila Bouzov 31 1893
Kabilka Gothard Bouzov 56 1903
Kabilková Marie Bouzov 56 1907
Kabilková Aloisie Bouzov 56 1893
Kočí Jan Doly 9 1887
Kočová Františka Doly 9 1891
Klement Hynek Bouzov 54 1872
Klementová Marie Bouzov 54 1884
Slouka Vojtěch Bouzov 31 1924
Slouková Olga Bouzov 31 1923
Navrátil Jan Bouzov 46 1902
P. Jindřich Slouka Bouzov 7 1893
P. Ambrůz Karel Bouzov 7 1919
Slouková Anděla Bouzov 7 1896
Slouková Františka Bouzov 7 1867
Pospíšil Jan Bouzov 91 1879
Pospíšilová Anna Bouzov 91 1884
Pospíšilová Anna Bouzov 91 1916
Porteš Rudolf Bouzov 41 1870
Lichevník Jan Bouzov 93 1877
Lichevníková Marie Bouzov 93 1887
Lichevníková Vlasta Bouzov 93 1914
Wolf Richard Bouzov 30 1884
Wolfová Anna Bouzov 30 1890
Wolfová Ema Bouzov 30 1923
Navrátilová Marie Bouzov 30 1889
Kafková Antonie Bouzov 41 1893
Chalupová Julie Bouzov 75 1884
Laštůvková Božena Bouzov 1 1906

II. nábor:
Hetmánková Aloisie Bouzov 31 1884
Slouka Justin Bouzov 31 1922
Pinkava František Bouzov 6 1881
Pinkavová Amálie Bouzov 6 1883
Pinkavová Marie Bouzov 6 1912
Heinrich Theodor Bouzov 57 1874
Heinrichová Ludmila Bouzov 57 1920
Heinrichová Anna Bouzov 57 1920
Balcaříková Anežka Bouzov 31 1914
Eìgel Josef Bouzov 81 1893
Mayerová Marie Bouzov 78 1895
Mayerová Pavla Bouzov 78 1893
Navrátil Joachym Doly 3 1872
Šilperský Hynek Bouzov 6 1909
Dvořák Josef Bouzov 75 1929
Eigel Josef Bouzov 81 1925
Michl Jaroslav Bouzov 25 1911
Heinrich Alois Bouzov 57 1914
Laštůvka Ladislav Bouzov 1 1905
Čecháč Ladislav Bouzov 92 1925
Mareš Josef Bouzov 88 1922
Hroza Antonín Bouzov 79 1906

1946 10.února - veřejná schůze v hostinci u Solařů.
Účast 100 osob. Předseda Eigel zahájil schůzi a předal slovo P. Jindřichovi Sloukovi. Jeho projev probral aktuální otázky doby v boji o naši samostatnost.
Další referáty přednesli pozvaní hosté:
Referent strany z Litovle předseda František Mazánek, Karel Rozsypal a slečna Marie Dostálová.
Karel Rozsypal mluvil o racionalizaci zemědělství a jeho stavu do budoucna.
František Mazánek o rozvoji Lidové strany a přípravám k volbám. Zdůraznil větší aktivitu Lidové strany v Bouzově.
Př. slečna Marie Dostálová klade vtipně ženám na srdce spolupráci s muži.
Následovala volba členů výboru aklamací.
Předsedou zvolen opět Josef Eigel, místopředsedou Antonín Leibner z Dolů,
členi výboru - František Šipka, Josef Příkopa a Jan Kočí,
jednatel - Štěpán Navrátil, zemědělský referent - Josef Fajt,
pokladník - Hynek Šilperský, živnostenský referent - Bohumil Navrátil,
za odbor žen - Marie Navrátilová a paní Dvořáčková,
za mládež - P. Karel Ambrůz a Josef Příkopa.
Všichni jednohlasně zvoleni.
Dále se diskutovalo o poválečné krisi, svízelném nakupování zemědělců a nepoměru příjmů a vydání.

1946 24.března - veřejný projev ČSL v sále kina v Bouzově.
Referát Lidové strany přednesl Dr. J. Navrátil z Olomouce a mluvil zejména k předvolební politice, nastínil špatnost naší ekonomiky, na útisk venkova na úkor továren, odvolává se na naše dřívější umělce, kteří čerpali ve svých dílech z prostředí venkovského lidu. Zdůraznil, že nesmíme upadnout do otroctví "rudé hvězdy“.
Odrodilcům půdy recitoval slova básníka:
Zradíš-li mne, nezahynu
ale zradíš-li mne, zemřeš...
Jeho projev byl zakončen státními hymnami.

1946 26.května - parlamentní volby v Bouzově nedosáhly toho co se předpokládalo. -/pro Lidovou stranu/
Počty hlasů v jednotlivých obcích Bouzovska pro jednotlivé strany:

  1. komunisté 2. lidová 3. soc.dem. 4. národ. social.
Bouzov 131 171 36 45
Blažov 17 59 3 3
Bezděkov 46 26 31 12
Březina 27 75 13 15
Jeřmaň 55 19 4 29
Hvozdečko 37 39 8 25
Kadeřín 16 27 - -
Kozov 55 26 2 28
Podolí 65 62 6 32
Olešnice 44 52 28 18
Střemeníčko 55 44 31 16
Svojanov 14 10 1 2
 

1946 10.června - členská schůze Lidové strany ve 4 hod u Solařů v sále.
Úvodní slovo měl P. Jindřich Slouka farář v Bouzově.
Na pořadu schůze bylo sestavení kandidátky pro volby do MNV v Bouzově.
Navrženi: Justin Slouka obchodník
Josef Eigel  strojní zámečník
Josef Feif  rolník
Antonín Leibner  rolník
Hynek Šilperský  bednář
Jaroslav Michl  rolník
Antonín Rotter  kovář
Náhradníci pro volby do MNV v Bouzově:
Josef Příkopa  rolník
Antonín Dvořák  malorolník
Jan Kočí  cestář
Alois Heinrich  krejčí
Do volební komise:
Josef Pospíšil  rolník
Štěpán Navrátil  rolník
Norbert Dvořáček  cestař
Jan Pospíšil  listonoš

1947 2.února - valná hromada ve 3 hod odpoledne u Solařů.
Stanovena výše členského příspěvku v ČSL 70,-Kč.
Byly provedeny volby výboru ČSL v Bouzově.
Zvoleni : předseda Josef Eigel
 místopředseda Antonín Leibner
 místopředseda Ant. Rotter
 jednatel Štěpán Navrátil
 pokladník Hynek Šilperský
 ref. mládeže Josef Mareš
 ref. zeměděl. Ladislav Laštůvka
 ref. živnost. Alois Heinrich
 delegát do okr. zaetupitelstva Justin Slouka
 odbor žen Anna Heinrichová
 rev. účtů Ant. Rotter, Rich. Wolf

1947 18.května  veřejný projev ČSL ve 14 hod u Solařů.
Účastni hosté : poslanec UNS Horálek z Ostravy
předs. okr.organizace ČSL v Litovli prof. Josef Veselý
okresní tajemník Rud. Dostál
sestra Rubenková
Prof. Josef Veselý hovořil o hospodářské svobodě a mravní.
Poslanec Horák zhodnotil práci ČSL na výstavbě státu, o nutné kontrole v Národních podnicích a k některým připravovaným zákonům.
Sestra Rubenková hovořila k ženám o poslání v rodině.
Potom následovala rušná debata k nedostatku pracovních sil v zemědělství a k přípravě nového zákona o školství.
Schůzi vedl za nepřítomného předsedu P. Jindřich Slouka.

1947 24.září - Obvodní pracovní konference v 8 hod u Solařů.
Konference se týkala Bouzovského obvodu. Účastnění hosté :
Okresní tajemník ČSL Rud. Dostál.
Člen rady ONV v Litovli František Kouřil.
Z Bouzovského obvodu zastoupeno pouze Hvozdečko. Počet účastníků 12.
Kouřil hovořil k novému ustavení JSČZ a zřízení odboru zemědělství, kde má mít Bouzov zástupce v okresním JSČZ.
Dostál hovořil o obrazu Bouzovského obvodu po stránce politické a finanční a vyzval k větší aktivitě ČSL.
Pro nedostavení zástupců obcí s Bouzovského obvodu, nebyla provedena volba do odborů. Prozatím navržen jako zemědělský referent Frant. Slouka z Blažova, družstevní referent Karel Zatloukal ze Svojanova, organizační Mareš Josef, pekařský pracovník v Bouzově.
Dále byla kritika k valným hromadám, že v některých obcích neproběhly.
Doporučeno v Bouzově pořídit ČSL vývěsní skříňku pro lepší agitaci strany.
Dostál nastínil politickou situaci v ČSR a třech aktuálních tématech :
  • o milionářích
  • atentátu na ministry
  • potlačení povstání na Slovensku

1947 24.září - Výborová schůze po ukončení obvodové schůze - konference v hostinci u Solařů.
Účast 10 členů výboru ČSL Bouzov.
Na programu příprava výroční schůze.
Nejsou zaplaceny příspěvky - celkem 2.000,-Kč.
Jednotliví referenti si připraví zprávy.
Příprava kandidátky pro volby do výboru ČSL.
Oproti stávajícímu stavu výboru navrženy pouze změny ve funkcích:
jednatel Fišara učitel v Bouzově
referent mládeže Anna Heinrichová
referent živnost. Hynek Šilperský
delegát do okr.organìzace Josef Mareš
odbor žen Jarka Zapletalová

1948 1.února - Obvodová schůze ČSL v 10 hod u Solařů.
Host okresní tajemník z Litovle R. Dostál.
Účast celkem 45 osob.
Účast zástupců z obcí: Blažov, Olešnice, Svojanov, Podolí, Bouzov, Jeřmaň, Hvozdečko, Obectov, Kozov a Střemeníčko.

Koncem roku 1948 se Lidová strana po provedené činnosti Katolické akce a po zaujatém kladném postoji ústředního vedení v Praze k této činnosti na protest rozešla a všichni členi Lidové strany se vzdali svých funkcí.
Později bylo toto rozhodnutí změněno po upozornění okresním vedením strany, že to může mít nepříjemné následky zejména pro funkcionáře lidové správy.

1948 30.května - Volby do MNV v Bouzově byly pořádány pod jednotnou kandidátkou. Vedoucí činitelé Bouzova se přidali ke KSČ.
Předsedou MNV zvolen člen KSČ Rudolf Hajný, který však přechází koncem roku do funkce předsedu akčního výboru NF v Litovli.
Začínají v Bouzově represalie vůdči ČSL a zejména proti faráři P.Jindřichovi Sloukovi, například 2 měsíce nedostal benzin do auta.

Sloučila se strana KSČ se stranou Sociální demokracie čímž získaly většinu v obci.

V roce 1952 18.ledna - z fary byly předány všechny matriky matrikáři MNV Jaroslavu Šandovì z nařízení vyšších orgánů.

V roce 1956 byl předán MNV v Bouzovo hřbitov od farnosti.

V dalších letech chybí záznamy a informace o ČSL v Bouzově.

1968 - V tomto roce iniciovala založení ČSL v Bouzově paní Marta Adamcová, manželka MUDr. Jana Adamce v Bouzově. K tomu byla na podzim svolána veřejná schůze.

1969 - V tomto roce vešla v život velice skromný ČSL v Bouzově za předsednictví paní Marty Adamcové, kdy měla tato strana asi 60 členů.

V dalším období nejsou informace o činnosti ČSL v Bouzově.
V Bouzově zpracoval v roce 2005 Jiří Ženožička st., Bouzov 106.

Po sametové revoluci v devadesátých letech s novým nabitím svobody a uvolněním poměrů Lidová strana opět začíná vyvíjet aktivity jako např. Lidové plesy nebo zájezdy pro své členy či děti navštěvující hodiny náboženství.
Aktivně se snaží podílet na politickém životě obce maximální účastí v obecním zastupitelstvu a na chodu Obce.